Assegnazione aule alle classi

classe aula ingresso uscita
PIANO TERRA ALA A
1F TA1
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
2D TA2
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
3D TA3
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
4D TA4
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
5E TA7
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
PIANO TERRA ALA B
5G TB1
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
5F TB2
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
5D TB3
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
2F TB4
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
PRIMO PIANO ALA A
2E 1A1
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
2Q 1A2
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
3E 1A3
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
3F 1A4
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
2L 1A7
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
PRIMO PIANO ALA B
1C 1B1
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
2C 1B2
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
5C 1B3
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
3C 1B4
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
4C 1B7
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
SECONDO PIANO ALA A
3A 2A1
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
5A 2A2
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
2A 2A3
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
1A 2A4
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
4A 2A7
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
SECONDO PIANO ALA B
3G 2B1
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
2G 2B2
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
2R 2B3
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
1G 2B4
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
4G 2B7
ingresso via Valfavara
cancello via Valfavara
1D biblioteca
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
4F LAB.INF.
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
4E LINGUE
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
1L PNSD
ingresso via Maffi
cancello via Maffi
SEMINTERRATO
3Q SB1
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
1Q SB2
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara
5I ex archivio
ingresso via Val Favara
cancello via Val Favara